زبان انگليسي سرايان (اندیشه)
آینده شما در اندیشه ماست
لینک دوستان

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair


زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده ... ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست


The beauty of a woman
Must be seen from her eyes,
Because that is the doorway to her heart,
The place where love resides


زیبایی یه زن باید از چشماش دیده بشه
به خاطر این که چشماش دروازه ی قلبش هستند جایی که منزلگه عشق میتونه باشه


The beauty of a woman
Is not in a facial mole,
But true beauty in a woman
Is reflected in her soul

زیبایی یه زن به خط و خال صورتش نیست
بلکه زیبایی واقعی یه زن ..انعکاس در روحش داره

It is the caring that she lovingly gives,
The passion that she shows,
The beauty of a woman
With passing years-only grows


محبت و توجهی که عاشقانه ابراز میکنه
هیجانی که در زمان دیدار از خودش بروز میده
زیبایی یک زن هست
چیزی که با گذشت سالیان متمادی .. افزایش پیدا میکنه

[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 8:47 ] [ محمد الهي ]
1.آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها.the old man didnot know number of friend.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.عزیزم،
چرا اینقدر غصه می خوری؟
یادت نره من خودم بهت مبرسم.
دوستدار تو،
خدا

Baby

why do you worry so much curd?
remember I will take care of you.
loving
GOD

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتم.


marsh asked river what did you do that you are clear?
said:I passed.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.لعنت به خیابان هایی که فروختن مواد در آن آزاد است اما گرفتن دست کسی که دوستش داری جرم است؟


damn the streets that selling drugs is free but Get someone to love is a crime.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شوی.


my heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6.به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.


the health of mother who stood bent on world
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 8:45 ] [ محمد الهي ]

No word in the English language rhymes with month
هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی، هم قافیه ی کلمه ی month نیست !

.
Dreamt" is the only English word that ends in the letters "mt".
در زبان انگلیسی، dreamt تنها کلمه ای است که به mt ختم میشود.

.
"Underground" is the only word in the English language that begins and ends with the letters "und."
کلمه ی underground در زبان انگلیسی تنها کلمه ایه که با und شروع و تموم میشه


.
The longest one-syllable word in the English language is "screeched."

بلند ترین کلمه ی تک سیلابی زبان انگلیسی، screeched است.


.
There are only four words in the English language which end in"-dous": tremendous, horrendous, stupendous, and hazardous.

تنها چهار کلمه ای که در زبان انکلیسی به dous ختم میشوند: tremendous horrendous stupendous و hazardous میباشند.

The longest word in the English language, according to the Oxford English Dictionary, is pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
بلند ترین کلمه ی زبان انگلیسی - بر اساس دیکشنری آکسفورد - pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis است !

[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 8:37 ] [ محمد الهي ]Great Reading.Someone has written these beautiful words.
Must read and try to understand the deep meaning of it.
They are like the Ten Commandments to follow in life all the time.
شخصی این کلمات زیبا را نوشته است.
باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.
آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند
1.
Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel", that directs the right path throughout.

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.
2.
Know why a Car's WINDSHIELD is so large & the Rear view Mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, Look Ahead and Move on.
می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.
3.
Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه
4.
All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don't worry, they can't last long either.

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت
5.

Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don't forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always need a Base of Gold!

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.
6.
Often when we lose hope and think this is the end, GOD smiles from above and says, "Relax, sweetheart, it's just a bend, not the end!

اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این اخر خطه ، خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان
7.

When GOD solves your problems, you have Faith in HIS abilities; when GOD doesn't solve your problems HE has Faith in your abilities.

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره
8.
A blind person asked St. Anthony: "Can there be anything worse than losing eye sight?" He replied: "Yes, losing your vision!"

شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.
9.

When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.

وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است
10.

WORRYING does not take away tomorrow's Trouble, it takes away today's PEACE.

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

[ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 16:59 ] [ محمد الهي ]

**جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی**

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else

سخترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است.

People say they love truth, but in reality they want to believe that which they love is true

مردم میگویند حقیقت را دوست دارند ولی در حقیقت آنها میخواهند باور داشته باشند که هر چیزی آنها دوست دارند حقیقت است.

The beauty of a woman Is not in the clothes she wears… The figure she carries Or the way she combs her hair

زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده ... ژستی که گرفته و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست.

The beauty of a woman must be seen from her eyes Because that is the doorway to her heart, The place where love resides

زیبایی یه زن باید از چشماش دیده بشه به خاطر این که چشماش دروازه ی قلبش هستند، جایی که منزلگاه عشق میتونه باشد

Marriage is either death or life; there is no betwixt and between.

ازدواج یا مرگ است یا زندگی چیزی در میان و میانه وجود ندارد

[ جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 20:31 ] [ محمد الهي ]

 


Three things in life that,one gone never come backسه چيز در زندگي قابل برگشت نيستند.

-Timeزمان

-Words
کلمات

-Opportunity
موقعيت


Three things in life that can destroy a man/womanسه چيز در زندگي انسان را خراب مي کنند.

-Alcohl
الکل

-Pride
غرور

-Anger
عصبانيت


Three things that make a man/womanسه چيز انسانها رو مي سازند.

-Hard work
کار سخت

-Sincerity
صدق و صفا

-Commitmentتعهد


Three things in life that are most valuable
سه چيز د زندگي خيلي با ارزش هستند.

-Love
عشق

-Self-confidence
اعتماد به نفس

-Friends
دوستان


Three things in life that may never be lost
سه چيز در زندگي هستند که نبايد از بين بروند.

-Peace
آرامش

-Hope
اميد

-Honesty
صداقت

[ جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ ] [ 6:48 ] [ محمد الهي ]

مراقب بعضی "یک ها" باشیم.


Sometimes, a heart will relax and get calm bye “one” word

گاهی با یک کلام قلبی آسوده و آرام می گردد.

 

Sometimes, a glass will slop by “one” drop

گاهی با یک قطره لیوانی لبریز می شود.


Sometimes, a hearth will break by “one” disaffection

گاهی با یک بی مهری دلی می شکند.


Sometimes, A person will break by “one” word

گاهی با یک کلمه يك انسان نابود می شود.

 

Be careful about some “ones

مراقب بعضی "یک ها" باشیم.

Although they are nothing, they are every thing

در حالی که ناچیزند، همه چیزند...

[ یکشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 13:1 ] [ محمد الهي ]


How can You "SM_LE" without "I"

How can You be "F_NE" without "I"

How can You "W_SH" without "I"

How can You be "FR_END" without "I"

"I" am very Important.....!

But this "I" can never achieve "S_CCESS" without "U" !!!

So "I" and "U" are very necessary with each other

[ جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 19:34 ] [ محمد الهي ]

A certain man planted a rose and wanted it faithfully and before it blossomed, he examined it. He saw the bud that would soon blossom, but noticed thorns upon the stem and he thought,: How can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns?

مرد محققی گیاه رزی را کاشت ودائما به آن آب داد و قبل از شکوفه کردن ،به بررسی آن پرداخت. او دید که بزودی جوانه گل، شکوفه می دهد، اما متوجه خارهایی روی ساقه گل شد.با خود اندیشید: از گیاهی آزاردهنده با خارهای تیز، چطور گلی به این زیبایی می روید؟

Sadness by this thought, he neglected to water the rose, and just before it was ready to bloom…it died.

از این فکرها ناراحت شد و از آب دادن به گل غفلت کرد و درست قبل از اینکه گیاه گلی بدهد،پزمرده شد و مرد.

So it is with many people .within every soul there is a rose .the God-like qualities planted in us at birth, grow amid the thorns of our faults .many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects

بدینسان گل با خیلی ها است..درون هر روحی ،گل رزی وجود دارد.ارزش های الهی(خوبی ها) با نفس کشیدن در درون ما در بین خارهای اشتباهات رشد کردند.خیلی از ما انسانها به خودمان نگاه می کنیم و تنها به دنبال اشتباهاتمان هستیم

We despair, thinking that nothing good can possibly come from us. We neglect to water the good within us, and eventually it dies. We never realize our potential

با این تفکر که هیچ کار خوبی از ما بر نمی آید، ناامید می شویم. ما خوبیهای درونمان را نادیده می گیریم و سرانجام آن می میرد.ما هرگز نیروهای بالقوه مان را کشف نمی کنیم

Some people do not see the rose within themselves; someone else must show it to them. One of the greatest gifts a person can posses is to be able to reach past the thorns of another, and find the rose within them

برخی ها ، گل رزی درونشان نمی یابند. شخص دیگری باید به آنها نشان دهد. یکی از بزرگترین نعمتهایی که یک شخص می تواند دارا باشد این است که بتواند خارها(اشتباهات) دیگران را نادیده بگیرد و گل رز(خوبی) درون آنها را پیدا کند

این یکی از ویژگیهای عشق است…که شخصی را نگاه کند ،اشتباهات او را بداند و آن شخص را به زندگی اش راه دهد. پس به دیگران کمک کنید تا درک کنند که می توانند بر اشتباهاتشان فائق آیند.اگر ما گل درونشان را به آنها نشان دهیم ،آنها خارهایشان را می شکنند.تنها پس از آن است که آنها می توانند بارها و بارها گل دهند

[ جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 9:9 ] [ محمد الهي ]

تست هوش

?

شخصی در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرده .

سوالات این مسابقه به شرح زیر میباشد :

1-جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟

الف-116 سال ب-99 سال ج-100 سال د- 150 سال

آن شخص از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد .

2-کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟

الف-برزیل ب-شیلی ج-پاناما د-اکوادور

آن ازدانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواست .

3-مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

الف-ژانویه ب-سپتامبر ج-اکتبر د-نوامبر

آن شخص از خدا کمک خواست .

4-کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-مانویل

آن شخص این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد .

5-نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟

الف-قناری ب-کانگرو ج-توله سگ د-موش صحرایی

آن شخصاز خیر یک میلیون دلار گذشت .

جواب سوالات در پایین

اگر شما فکر میکنید که از آن شخص باهوشتر هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به جواب صحیح سوالات در زیر توجه کنید :

1- جنگ 100 ساله( 1453-1337 میلادی) به مدت 116 سال به درازا کشید .

2- کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود.

3- انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.

4- نام کوچک شاه جورج البرت بود.(در 1936 او نام کوچک خود را تغییر داد.)

5- توله سگ . در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA که در فارسی به معنی جزایر توله سگها است .

نتیجه اخلاقی : هرگز به ذکاوت خود مغرور نشوید و به دیگران نخندید .
[ شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 21:39 ] [ محمد الهي ]

 

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را صد در صد بسازند 

اگر

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت كافیست؟

تلاش سخت (Hard work)

H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98 %

 

آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟

دانش (Knowledge)

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96 %

 

عشق چگونه ؟

عشق (Love)

L+O+V+E

12+15+22+5=54 %

 

خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند ، مگه نه ؟!

پس چه چیز 100 % را می سازد ؟؟؟

 

پول (Money)

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72 %

  

اینها كافی نیستند ، پس برای رسیدن به اوج چه باید كرد؟!

.

.

.

نگرش (Attitude)

1+20+20+9+20+ 21+4+5=100 %

 

آری

اگر نگرشمان را به زندگی ، گروه و کارمان عوض کنیم

زندگی 100%  خواهد شد

نگرش ، همه چیز را عوض می کند

نگاهت را تغییربده و چشمهایت را دوباره بشوی

همه چیز عوض می شود

[ یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 13:14 ] [ محمد الهي ]
در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی باش

که وقتی او را به هوا می اندازی میخندد!

چون ایمان دارد دستهایی او را خواهد گرفت....

[ جمعه دوم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:15 ] [ محمد الهي ]

I  prefer  to  die  than  to  live  without  love.

 ترجیح می دهم بمیرم تا این که بدون عشق زندگی کنم.

Better  three  hours  too  soon  than  a  minute  too  late.

سه ساعت زود بهتر از یک دقیقه دیر کردن است .

Cowards  die  many  times  before  their  deaths;  the valiant  never  taste  of  death  but  once.

افراد بزدل قبل از مرگشان چندین بار می میرند ، اما شجاع فقط یک بار در

عمر طعم مرگ را می چشد .

Death  is  a  fearful  thing.

مرگ هولناک ترین چیزهاست.

Fishes  live  in  the  sea,  as  men  do  a-land;  the  great

ones  eat  up  the  little  ones.

ماهی ها در دریا زندگی می کنند، همان کاری که مردم در زمین انجام می دهند .

بزرگتر، کوچکتر را می خورد.

[ شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 8:44 ] [ محمد الهي ]

 

 قدرت ، مقام و رياست بر ديگران تنها وسيلة آزمايش است هرگز آن را نشانة بزرگي و عظمت خود  نشماريد. (نهج البلاغه)

 

كسي كه بدون آگاهي عمل كند مانند كسي است كه به بيراهه مي رود،كه هر قدر سريعتر برود بيشتر از هدف  دور مي شود. (امام صادق)

 

فقط وقتي مجازيم از بالا به كسي نگاه كنيم كه بخواهيم از زمين بلندش كنيم.

 

به مشكل هايتان بخنديد تا هميشه موضوعي براي خنديدن داشته باشيد.

 

آدم ها فقط در يك چيز مشتركند: متفاوت بودن .

 

كسي  به حساب مي آيد كه ديگران را به حساب آورد.

 

مشكل اين نيست كه راه حل را نمي شناسند، مشكل اين است كه مساله

را نمي شناسند.

 

كسي كه فكر نمي كند به ندرت دم فرو مي بندد.

 

اگر مدام ورد زبانتان باشد كه اوضاع خراب خواهد شد، هيچ بعيد نيست پيشگو شويد.

 

نخستين گام به سوي دانايي، اين است كه بدانيم نادانيم.

 

«نه» گفتن ما به «آري» گفتنمان معنا مي دهد.

 

خير و شري نيست جز اين كه ساخته و پرداختة ذهن باشد.

 

كسي كه گمان ميكند همه چيز را مي داند، به هيچ رو نمي تواند بفهمد كه گمانش باطل است.

 

 به هم رسيدن يعني آغاز، با هم ماندن يعني بهبود،با هم كار كردن يعني كاميابي .

 

اگر در چهره كسي تبسم نديديد،از تبسم خود به او قرض دهيد.

 

هم از موفقيتها و هم از شكستها استقبال كنيد.

 

انسانها بايد ياد بگيرند كه اشتباهات هوشمندانه، قسمتي از هزينه پيشرفت هستند.

 

يافته ها نشان مي دهد، هرگاه ديوان سالاري سازمان فزوني گيرد، خشنودي

 شغلي كاركنان كاهش مي يابد.

 

ذهن مثل چتر نجات است ، فقط وقتي عمل مي كند كه باز شده باشد.

 

وقتي با انگشت كسي را نشان مي كنيم ، به ياد داشته باشيم كه سه انگشت ديگر بطرف خودمان برگشته اند.

[ یکشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 9:54 ] [ محمد الهي ]

 

 

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

1-ثروت، بدون زحمت
2-لذت، بدون وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه‌اش داد.

[ دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 16:31 ] [ محمد الهي ]

دو خط موازی

A boy drew two parallel white lines on the black board…

پسرکی دو خط سفید و موازی روی تخته سیاه کشید...

"We can have the best life together…" The first line said the second.

خط اولی به دومی گفت:"ما میتوانیم با هم زندگی خوبی داشته باشیم."

The second line's hearth trembled and said frightening:" the best life?!!!"

خط دوم قلبش تپید و لرزان گفت:"بهترین زندگی؟!!!

At that time the teacher shouted loudly: "two parallel lines never get to each other" and the students repeated…

در همان زمان معلم بلند فریاد زد:"دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند" و بچه ها نیز تکرار کردند...

Two parallel lines never get two each other unless one of them breaks itself to get to the other…

دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند مگر اینکه یکی از آنها برای رسیدن به دیگری خود را بشکند...

[ دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 16:21 ] [ محمد الهي ]
?

Did you know that those who appear to be very strong in heart, are real weak and most susceptible? 
آيا ميدانستيد آنهايي که از نظر احساسي بسيار قوي به نظر ميرسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند
Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them?
 

آيا ميدانستيد که آنهايي که زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران ميکنند خود به کسي براي مراقبت نياز دارند

Did you know that the three most difficult things to say are: 
I love you, Sorry and help me
 
آيا ميدانستيد که  سه جمله اي که بيان آنها از همه جملات سخت تر است  
دوستت دارم  متاسفم و به من کمک کن
  ميباشد

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves? 

آيا ميدانستيد که کساني که قرمز ميپوشند از اعتماد بيشتري نسبت به خود بر خوردارند

Did you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty? 

آيا ميدانستيدکه کساني که زرد ميپوشند از زيبايي خود لذت ميبرند

Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding? 


و آيا ميدانستيد که کساني که لباس مشکي به تن ميکنند نميخواهند مورد توجه قرار گيرند ولي به کمک و درک شما نياز دارند

Did you know that when you help someone, the help is returned in two folds?
 
آيا ميدانستيد که زماني که به کسي کمک ميکنيد اثر آن دوبار به سوي شما بر ميگردد

Did you know that it's easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face?
 
و آيا ميدانستيد که نوشتن احساسات بسيار آسانتر از رودرو بيان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسي بيشتر است

Did you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted? 


آيا ميدانستيد که اگر چيزي رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد

did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you'd be surprised by what you could do.
 
 
آيا ميدانستيد که شما ميتوانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايي مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را ميدانستيد از آنچه قادر به انجامش بوديد متعجب ميشديد
 
[ دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 16:14 ] [ محمد الهي ]
شکسپیر گفت :

I always feel happy, you know why?

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don't expect anything from anyone,

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،

Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life ..

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات
عشق بورز ..

Be happy .. And keep smiling .. Just Live for yourself and ..

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..

Before you speak » Listen

قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

Before you write » Think

قبل از اینکه بنویسی » فکر کن

Before you spend » Earn

قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

Before you pray » Forgive

قبل از اینکه دعا کنی » ببخش

Before you hurt » Feel

قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

Before you hate » Love

قبل از تنفر » عشق بورز


That's Life … Feel it, Live it & Enjoy it.
زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر
[ دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 16:0 ] [ محمد الهي ]

حتما ترجمه اش كنين خيلي جالبه


That is attitude.
 
1) Heavy rains remind us of challenges in life.
Never ask for a lighter rain.
Just pray for a better umbrella.
 
2) When flood comes, fish eat ants & when flood recedes,
ants eat fish.Only time matters. Just hold on,
God gives opportunity to everyone!
 
3) Life is not about finding the right person,
but creating the right relationship, it is not how we care in the beginning, but how much we care till the ending.
 
4) Some people always throw stones in your path.
It depends on you what you make with them, Wall or Bridge? Remember you are the architect of your life.
 
5) Every problem has (n+1) solutions, where n is the number of solutions that you have tried and
1 is that you have not tried. That's life.
 
6) It is not important to hold all the good cards in life.
But it is important how well you play with the cards
which you hold.
 
7) Often when we lose all hope & think this is the end,
God smiles from above and says,'Relax dear, it is just a bend. Not the end. Have Faith and
have a successful life.
 
8) When you feel sad, to cheer up, just go to the mirror and say, 'Damn I am really so cute' and you will overcome your sadness.
But don't make this a habit because liars go to hell.
 
9) One of the basic differences between God and human is, God gives, gives and forgives. But human gets,
gets, gets and forgets. Be thankful in life!
 
10) Only two types of persons are happy in this world.
1st is Mad and 2nd is Child.
Be Mad to achieve what you desire
and
be a Child to enjoy what you have achieved!

[ یکشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۰ ] [ 11:49 ] [ محمد الهي ]
ا را دوست دارم

 
 
به هرزبانی می توان گفت خدایا دوستت دارم حتی ....


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با هر username
که باشم، من را connect می کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا D.C نمی کند .

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با یک delete هر چی را بخواهم پاک می کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه friend برای من add می کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه wallpaper که update می کند


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم من را log off نمی کند
 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همه چیز من را می داند ولی SEND TO ALL نمی کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می گذارد هر جایی که می خواهم Invisibel بروم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه جزء friend هام می ماند و من را delete و ignore نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه، undo کردن را به من می دهد
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه آن من را install کرده است
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام the line busy نمی دهد
 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اراده کنم، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه دلش را می شکنم، اما او باز من را می بخشد و shout down ام نمی کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه password اش را هیچ وقت یادم نمی رود، کافیه فقط به دلم سر بزنم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد


ادامه مطلب
[ جمعه هفتم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 18:17 ] [ محمد الهي ]
چه کسی ترا بخاطر خودت دوست دارد...؟
 
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر
جذابیتهای ظاهریت
------------------------------

who calls you back when you hang up on him

کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی
------------------------------

who will stay awake just to watch you sleep

کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند
------------------------------

wait for the guy who kisses your forehead

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]
------------------------------

who wants to show you off to world when you are in your sweats

کسی که مایل باشد حتی در زمانی که درساده ترین لباس هستی تورا به دنیا نشان
دهد
------------------------------

who holds your hand in front of his friends

کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد
------------------------------

wait for the one who is constantly reminding you how much he cares about you
and how lucky he is to have you

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی
و نگران توست و

چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد
------------------------------

wait for the one who turns to his friends and says that's her

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش بگوید اون
خودشه[همان کسی که می خواستم]
------------------------------

if you open this you have to repost it ,so that you 'll be showered with
only love for the rest of your life

اگر تو این پیام را باز کنی باید حتما آن را برای چند نفر بفرستی تا باران عشق
ومحبت در تمام طول زندگیت بر تو ببارد

in the midnight true love will knock on your heart and some thing good will
happen to you at approximately 1.42 pm tomorrow.
it could happen anywhere so get ready for the biggest shock of your life.

در نیمه شب عشق واقعی در خانه قلبت را خواهد زد و اتفاق خوبی در حدود ساعت 1.42
بعد از ظهر برای تو خواهد افتاد.این اتفاق ممکن است هر جایی به وقوع بپیوندد پس
برای بزرگترین شوک زندگیت آماده باش.

please don't break this chain, let love shower on to us for all the time
.

خواهش می کنم این زنجیره ارتباطی را قطع نکن . بگذارباران عشق ومحبت در تمام
طول زندگی بر ما ببارد.

 

send this e-mail to as many people as you can and see what great power and
magic love can bring

[ چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 17:20 ] [ محمد الهي ]

حقایقی زیبا و آموزنده در مورد زندگی

 At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود
حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند

Every night, SOMEONE thinks about you before he/ she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود

When you think the world has turned it’s back on you, take a look
you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، کمی فکر کن،
شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای

Always tell someone how you feel about them
you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، .. 
وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشت

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند

[ سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 11:50 ] [ محمد الهي ]
The Birth is your Opening BalanceYour Death is our Closing BalanceYour Ideas are your Assets

Your Views are your LiabilitiesYour Happiness is your ProfitsYour Sorrows are your LossesYour Soul is your GoodwillYour Heart is your Fixed AssetYour Duties are your Outstanding ExpensesYour Friendshipis your Hidden AdjustmentYour Character is your CapitalYour Knowledge is your InvestmentsYour Patience is your InterestYour Mind is your Bank BalanceYour Thinking is your Current AccountYour Behavior is your Journal EntryBad Things you should always Depreciate and lastlyYour Love is your Balance Sheet...
 

[ پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 11:34 ] [ محمد الهي ]
[ پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 8:31 ] [ محمد الهي ]
بزرگترین جمله انگلیسی که تنها با استفاده از یک کلمه Buffalo ایجاد شده جمله زیر است : (لطفاً بوفالو نخوانید، تلفظ صحیح بافلو است) Buffalo buffalo, Buffalo bufallo buffalo, buffalo Buffalo buffalo این جمله از نظر گرامری صحیح است و در سال 1972 توسط William J. Rapaport مورد استفاده قرار گرفت. کلمه buffalo دارای سه معنی متفاوت است: 1. شهر بوفالو (کلمات آبی رنگ) 2. حیوان بوفالو (جمع این کلمه نیز همان buffalo است و es جمع نمی گیرد(کلمات قرمز رنگ) 3. فعل buffalo به معنای حمله کردن و هجوم بردن (که بی قاعده بوده و شکل pp آن نیز به همین صورت است) کلمات سبز رنگ) (در جمله فوق Buffalo buffalo (جاهایی که بوفالو باB بزرگ نوشته شده و کلمه بوفالوی بعدی به معنای "بوفالوهای شهر بوفالو" است. حالا اگر عبارت بین کاماها را درنظر نگیریم معنی جمله این خواهد بود: Buffalo buffalo , ............ , buffalo Buffalo buffalo "{برخی از}بوفالوهای شهر بوفالو به {برخی دیگر از} بوفالوهای شهر بوفالو حمله کردند." اون عبارت داخل کاماها (نقطه چین شده در بالا) هم میگه که دسته اول بوفالوهای جمله فوق ، قبلاً مورد هجوم بوفالوهای دیگری از شهر بوفالو قرار گرفته اند. به این ترتیب معنی جمله فوق این است که: برخی از} بوفالوهای شهر بوفالو ، {که قبلاً} بوفالوهای شهر بوفالو به آنها حمله کرده بودند، به {برخی} بوفالوهای شهر بوفالو حمله کرده اند.}
[ چهارشنبه دهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 13:53 ] [ محمد الهي ]

 بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین

To fall in love
عاشق شدن


To laugh until it hurts your stomach.

آنقدر بخندی که دلت درد بگیرهTo find mails by the thousands when you return from a vacation.
بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی
هزار تا نامه داریTo go for a vacation to some pretty place.
برای مسافرت به یک جای خوشگل بری


To listen to your favorite song in the radio.
به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی


To go to bed and to listen while it rains outside.
به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی
To leave the Shower and find that
the towel is warm

از حموم که اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !


To clear your last exam.
آخرین امتحانت رو پاس کنی


To receive a call from someone, you don't see a
lot, but you want to.
کسی که معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت
می خواد ببینیش بهت تلفن کنه


To find money in a pant that you haven't used
since last year.
توی شلواری که تو سال گذشته ازش استفاده
نمی کردی پول پیدا کنی

ادامه مطلب
[ جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ ] [ 20:49 ] [ محمد الهي ]

What is Love?

Love is ...Being happy for the other person when they are happy,Being sad for the person when

they are sad,Being together in good times,And being together in bad times,

LOVE IS THE SOURCE OF STRENGTH


Love is...Being honest with yourself at all times,Being honest with the other person at all

times,telling,listening,respecting the truth,And never pretending.

LOVE IS THE SOURSE OF REALITY


Love is...An understanding so complete that you feel as if you are a part of the other

person,Accepting the other person just the way they are,And not trying to change them to be

someone else.

LOVE IS THE SOURCE OF UNITY


Love is...The freedom to pursue your own desires while sharing your experiences with the other 


person,The growth of one individual alongside of and together with the growth of another

individual.

LOVE IS THE SOURCE OF SUCCESS


Lvove is...The excitement of planning things together,The excitement of doing things together.


LOVE IS THE SOURCE OF FUTURE


Love is...The fury of the storm,The calm in the rainbow.


LOVE IS THE SOURCE OF PASSION


Love is...Giving and taking in a daily situation,Being patient with each other's needs and desires.


LOVE IS THE SOURCE OF SHARING


Love is...Knowing that the other person will always be with you regarldess of what


happens,Missing the other person when they are away but remaining near in heart at all times.

LOVE IS THE SOURCE OF SECURITY

LOVE IS...THE SOURCE OF LIFE!

"Susan Polis Schutz"

[ چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 23:47 ] [ محمد الهي ]

USE vs. LOVE

دوست داشتن در مقابل استفاده كردن

 

  زمانيكه مردي در حال پوليش كردن اتوموبيل جديدش بود كودك 4 ساله اش  تكه سنگي را بداشت و  بر روي بدنه اتومبيل خطوطي را انداخت.

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.

 

مرد آنچنان عصباني شد كه دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محكم پشت دست او زد بدون انكه به دليل خشم متوجه شده باشد كه با آچار پسرش را تنبيه نموده

In anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.
 

در بيمارستان به سبب شكستگي هاي فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد

 

وقتي كه پسر چشمان اندوهناك پدرش را ديد از او پرسيد "پدر كي انگشتهاي من در خواهند آمد" !

When the child saw his father with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?'

 

آن مرد آنقدر مغموم بود كه هچي نتوانست بگويد به سمت اتوبيل برگشت وچندين باربا لگدبه آن زد

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.

 

حيران و سرگردان از عمل خويش روبروي اتومبيل نشسته بود و به خطوطي كه پسرش روي آن انداخته بود  نگاه مي كرد . او نوشته بود " دوستت دارم پدر"

Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD

 

روز بعد آن مرد خودكشي كرد

The next day that man committed suicide. . .

 

خشم و عشق حد و مرزي ندارنددومي ( عشق) را انتخاب كنيد تا زندكي دوست داشتني داشته باشيد و اين را به ياد داشته باشيدكه

Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life & remember this:

 

اشياء براي استفاد شدن و انسانها براي دوست داشتن مي باشند

Things are to be used and people are to be loved.

 

در حاليك امروزه از انسانها استفاده مي شود و اشياء دوست داشته مي شوند.

The problem in today's world is that people are used while things are loved.

 

همواره در ذهن داشته باشيد كه:

Let's try always to keep this thought in mind:

 

اشياء براي استفاد شدن و انسانها براي دوست داشتن مي باشند

Things are to be used,People are to be loved.

 

مراقب افكارتان باشيد   كه تبديل به گفتارتان ميشوند

Watch your thoughts; they become words.

 

مراقب گفتارتان باشيد كه تبديل به رفتار تان مي شود

Watch your words; they become actions.

 

مراقب رفتار تان باشيدكه تبديل به عادت مي شود

Watch your actions; they become habits.

 

مراقب عادات خود باشيدشخصيت شما مي شود

Watch your habits; they become character;

 

مراقب شخصيت خود باشيدكه سرنوشت شما مي شود

Watch your character; it becomes your destiny.

 

خوشحالم كه  دوستي اين پيام را براي ياد آوري به من فرستاد

I'm glad a friend forwarded this to me as a reminder.

 

اميدوارم كه روز خوبي داشته و  هر مشكلي كه با آن روبرو هستيد

I hope you have a good day no matter what problems you may face.

 

آخرين روز آن باشد و تمام شود

It's the only day you'll have before it's over

[ دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹ ] [ 13:14 ] [ محمد الهي ]

مطالب و جمله های انگلیسی با ترجمه فارسی

 

If some days your dignity came down don't give up hope because the sun every evening sets to rise tomarrow's morning.

اگر روزگاری ، شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو ، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

The most powerfull people is whom that controls his anger.

نیرومندترین مردم آن است که خشم خود را نگه دارد .

In the world the unique funds of prosperity is kindness.

در جهان یگانه ، مایه نیکبختی انسان محبت است .

One who praise you by things you don’t have in success and prosperity days,000 will not hesitate to lie in separation days.

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازگاری و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد داشت .

I came to this world , of necessity and lived amazement and will go reluctantly.

به ضرورت آمدم در این جهان و به حیرت زیستم و به کراهت می روم

Every one who is seeking others prosperity , finaly will gain his prosperity.

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خودش را هم به دست خوهد آور


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۹ ] [ 8:8 ] [ محمد الهي ]

The strength of a man
قدرت و صلابت یك مرد

The strength of a man isn't seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

The strength of a man isn't in the deep tone of his voice
It is in the gentle words he whispers
قدرت و صلابت یه مرد این نیست که چقدر بتونه صداش رو بلند کنه
بلکه در اینه که چه جملات ملایمی رو میتونه تو گوشات زمزمه کنه

The strength of a man isn't how many buddies he has
It is how good a buddy he is with his kids
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چند تا رفیق داره
بلکه در این هست که چقدر با فرزندان خودش رفیق هست

The strength of a man isn't in how respected he is at work
It is in how respected he is at home
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چه قدر در محیط کار قابل احترام هست
بلکه در این هست که چقدر در منزل مورد احترام هست

The strength of a man isn't in how hard he hits
It is in how tender he touches
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چقدر دست بزن داره
بلکه به این هست که چه دست نوازشگری میتونه داشته باشه

The strength of a man isn't how many women he's Loved by
It is in can he be true to one woman
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چند تا زن عاشقشن
بلکه به این هست تنها عشق واقعی یه زن باشه

The strength of a man isn't in the weight he can lift
It is in the burdens he can understand and overcome
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چه وزنه سنگینی رو میتونه بلند کنه
بلکه بستگی به مسائل و مشکلاتی داره که از پس حل اونا بر بیاد


[ پنجشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۹ ] [ 19:58 ] [ محمد الهي ]

Teachers Prayer

I want to teach my students how
To live this life on earth


To face its struggles and its strife
And improve their worth


Not just the lesson in a book
Or how the rivers flow

But how to choose the proper path
Wherever they may go


To understand eternal truth
And know the right from wrong


And gather all the beauty of
A flower and a song


For if I help the world to grow
In widsom and in grace


Then I shall feel that I have won
And I have filled my place


And so I ask your guidance, God
That I may do my part


For character and confidence
And happiness of heart


James J. M
[ یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 10:2 ] [ محمد الهي ]
چگونه جوان بمانيم،

1- اعداد بدرد نخور را به دور بريز. اين شامل سن، وزن و قد ميشه. اجازه بده پزشکان براي اونها نگران باشند، براي همين به اونها پول ميدي ديگه.

 

 

1.Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height.

Let the doctors worry about them. That is why you pay them.

2-  فقط با دوستان خوش اخلاق معاشرت کن، غرغروها و بداخلاقها نابودت ميکنند (ضمناً اگر جزو اون غرغروها يا بداخلاقها   هستي اين رو به خاطر بسپار).

       

2. Keep only cheerful friends.

The grouches pull you down. (keep this In mind if you are one of those grouches;)

 

 

3- .     شروع به يادگرفتن کن. کامپيوتر، هنر، باغباني... هرچيزي که دوست داري،  هرکاري که اجازه نده مغزت بيکار بمونه. "مغز بيکار کارگاه شيطانه"، و نام شيطان اينه: آلزايمر!

 

3. Keep learning:

Learn more about the computer, crafts, gardening,

whatever. Never let the brain get idle.

"An idle mind is the devil's workshop."

And the devil's name is Alzheimer's!

4- .     از چيزهاي کوچک و ساده لذت ببر.

4. Enjoy the simple things. 

5 -

- به جاهاي نادرست نرو

برو به خريد، حتي مسافرت به يه شهر ويا يک کشور ديگه اما نه به جائي که پراز گناه و خطاست وهميشه يادخدا باش

 

5…Don't take guilt trips.

Take a trip to the mall, even to the next county, to a foreign country, but NOT to where the guilt is &َ Always Remember God

   

6.     .     بيشتر مواقع طولاني بخند. آنقدر بخند که احتياج به نفس تازه داشته باشي. و اگر دوستي داري که تورو ميخندونه بيشتر وقت خودت را با او بگذرون..

.

         

6. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.

And if you have a friend who makes you laugh, spend lots and Lots of time with HIM /HER . 

7- اشک و غصه هم پيش مياد؛ يه کم گريه زاري کن، يه کم غصه بخور و تحمل کن و بعد حرکت کن.. تنها کسي که تمام عمر با تو خواهد بود، خودت هستي.

تا زنده اي زندگي کن.

           

7. The tears happen:

Endure, grieve, and move on. The only person who is with us our entire life, is ourself.. LIVE while you are alive..

    

8-   دور وبرت رو پر کن از هرچيزي که دوست داري، فاميل، هدايا و يادگاريها، موسيقي، گل و گياه، سرگرميها، هرچيزي که خودت دوستش داري.

خونه تو پناهگاه توست.

 

8.Surround yourself with what you love:

Whether it's family,  keepsakes, music, plants, hobbies, whatever.

Your home is your refuge. 

9.     .     قدر سلامتي خودتو بدون: :

اگر خوبه، نگهش دار و مواظب باش،

اگر استوار نيست، بهترش کن،

اگر هم بدتر ازاوني است که خودت بتوني کاري بکني، خوب کمک بگير.

 

9.Cherish your health:

If it is good, preserve it..

If it is unstable, improve it.

If it is beyond what you can improve, get help.

    

10 -      در هر موقعيتي عشق خودت رو به کساني که دوستشون داري بيان کن و بگو.

10. Tell the people you love that you love them, at every opportunity

[ یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 7:23 ] [ محمد الهي ]
این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی
نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار:

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability,transcendentalistsintercommunications incomprehensibleness

ترجمه جمله:
نمیدانم این دكترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید.
[ شنبه هفتم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 11:54 ] [ محمد الهي ]

Did You Know…?

1. The most common name in the world is Mohammed.
2. The name of all the continents ends with the same letter that they start with.
3. The strongest muscle in the body is the tongue.
4. There are two credit cards for every person in the United States.
5. TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard.
6. Women blink nearly twice as much as men!
7. You can't kill yourself by holding your breath.
8. It is impossible to lick your elbow.
9. People say "Bless you" when you sneeze because when you sneeze, your heart stops for a millisecond.
10. It is physically impossible for pigs to look up into the sky.

 

آيا ميدانستيد...؟

1- محمد رايجترين نام دنياست.
2- نام تمام قاره ها به همان حرفي ختم ميشود که با آن شروع ميشوند.
3- زبان قويترين عضله در تمام بدن است.
4- به ازاي هر نفر در ايالات متحده، دو کارت اعتباري وجود دارد.
5- کلمه "TYPEWRITER" بلندترين کلمه معناداري است که ميتوان با استفاده از کليدهاي يک رديف صفحه کليد درست کرد.
6- زنها دو برابر مردها پلک ميزنند.
7- کسي نميتواند با نگه داشتن نفسش خودکشي کند.
8- هيچکس نميتواند آرنج خودش را ليس بزند.
9- دليل اينکه مردم به کسي که عطسه ميکند ميگويند "عافيت باشد" اين است که در زمان عطسه کردن قلب به مدت يک ميلي-ثانيه از حرکت باز مي ايستد.
10- خوکها، به علت حالت جسماني که دارند، نميتوانند به آسمان نگاه کنند.

[ سه شنبه سوم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 9:41 ] [ محمد الهي ]
انیشتین

به‌سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد، این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

You can hardly find someone among Geniuses around the world that doesn’t have a kind of special religious feeling for him/herself

this religion is different from ordinary people’s religion

Albert Einstein

ارد بزرگ

بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که

ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند


The most immodest rulers are those who
attribute their faults and incompetences to their people

Great Orod

رنه دکارت

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

Rene Descartes

[ جمعه نهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 8:37 ] [ محمد الهي ]

وقتی که نور شدیدتر است سایه ها عمیق ترند

When there is much light, The shadow is deep

Goethe

********

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی

 Stop judging others in order to meet composure

Deepak Chopra

*************

در شگفتم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم زندگی می کنند

 و بر حسینی می گریند که آزاد زیست

I am surprised by the people who they themselves live under the lash of injustice
and cry for "Husayn" who lived free

Dr. Ali Shariati
*************

پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آن است که بعداز هر زمين خوردنی برخيزی

 Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

************

در بين تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده

 زيرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people
  because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes
****************

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند

 بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند،

آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند.

The illiterates of The 21st century are not those who can't write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again

Alvin Toffler

************

[ چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۸ ] [ 16:36 ] [ محمد الهي ]

خداوند در مورد آنها سوال میکند

10 چیز که خداوند در مورد آن ها
از تو سوال نمی کند

1. خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

2. خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

3. خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

4. خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاور گرفتن آن بودی؟

5. خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

6. خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

7. خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

8. خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

9. خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

10. خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی، بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

[ یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ ] [ 22:12 ] [ محمد الهي ]

Did you know that those who appear to be very strong in heart 90 , are real weak and most susceptible
آیا می دانستید آنهایی که از نظر احساسی بسیار قوی به نظر می رسند در واقع بسیار ضعیف و شکننده هستند.

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them
آیا می دانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران می کنند خود به کسی برای مراقبت نیاز دارند .

Did you know that the three most difficult things to say are: I love you, Sorry and help me
آیا می دانستید که سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است
دوستت دارم متاسفم و به من کمک کن می باشد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ ] [ 18:5 ] [ محمد الهي ]
........ONE

ONE VOTE CAN CHANGE A NATION

ONE SUNBEAM LIGHTS A ROOM

ONE CANDLE VIPES OUT DAKNESS

ONE LAUGH WILL CONQUER GLOOM

ONE SMILE BEGINS A FRIENSHIP

ONE STAR CAN GUIDE A SHIP AT SEA

ONE WORLD CAN FRAME THE GOAL

ONE SONG CAN SPARK A RESISTANCE

ONE FLOWER CAN WAKE THE DREAM

ONE TREE CAN START A FOREST

ONE BIRD CAN HERALD APRING

ONE STEP MUST START EACH JOURNEY

ONE WORD MUST START EACH PLAYER

ONE HOPE WILL RAISE OUR APIRITS

ONE VOICE CAN SPEK WITH WISDOM

ONR HEART CAN KNOW WHATS TRUE

ONE LIFE CAN MAKE THE DIFFERENT


معني داستان در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم آذر ۱۳۸۸ ] [ 16:24 ] [ محمد الهي ]


 

You have to live moment to moment, you

Have to live each moment as if it is the

Last moment. So don’t waste it in

Quarreling, in nagging or in fighting.

Perhaps you will not find the next

Moment even for an apology.

 

از لحظه به لحظه زندگی کردن گريزي نيست.

بايد هر لحظه را چنان زندگی كني كه گوي واپسين لحظه است.

پس وقت را در جدل،گلايه و نزاع تلف نكن.

شايد لحظه بعد حتي براي پوزش طلبي در دست تو نباشد.


[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ ] [ 22:2 ] [ محمد الهي ]

If in doubt about your love,
dont continue, till you`ve not
 pondered on it and made certain.
If you continue it, you have to wait
for falling into the pit
 
اگه به عشقت شک کردی...
تا در موردش تحقیق نکردی و به یقین نرسیدی
ادامش نده
اگه ادامش دادی
منتظر افتادن توی چاله هم باش
آخه دالان عشق به اندازه ی کافی تاریک هست
چه برسه بخوای چشاتم ببندی.
 
 
They say 'there`s a hair`s distance
between love and hate'
i know this,so when i was cheated ,
i raised a high stone wall instead of
that hair,so to remain in love forever...
 
میگن بین عشق و تنفر به اندازه ی یه مو
فاصله است
من اینو می دونستم...
واسه همین بود که وقتی بهم نارو زد
جای اون مو یه دیوار سنگی بلند کشیدم
تا همیشه عاشقش بمونم...
 
 
From the moment of entering love
try to empty  your room
from knife, pill,acids and the like.
EVERYTHING FORBIDEN !...
you see, when you`re faced
with treachery,
every one of these items becomes
 as dangerous as a bomb.
 
از موقع ورودت به عشق
سعی کن اتاقت رو از چاقو و اسید و اینجور چیزا
خالی کنی
همه چیز ممنوع....!!!!
آخه موقعی که خیانت می بینی
همه ی این وسایل عین یه بمب اتم خطرناک می شن.
 
 
Every body thinks love and falling in
love is a good thing.
it may be so,
but someone who has tasted the
deadly taste of separation ,
would never dare to test love
even for a laugh...
 
همه فکر می کنن عشق و عاشقی
خیلی چیز خوبیه
شایدم این طوری باشه
اما اگه کسی طعم مرگ آلود جدایی رو چشیده باشه
هیچ وقت حاضر نمی شه عشقو امتحان کنه
حتی برای خنده...

[ جمعه سی ام مرداد ۱۳۸۸ ] [ 14:40 ] [ محمد الهي ]

Among the people there are killers who have not yet
shed blood, and thieves who have stolen nothing.
در میان مردم هستند آدم کشانی که هنوز خونی نریخته اند
و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند.

————————-

If you choose between two evils
let your choice fall on the obvious rather than the hidden

even though the first appears greater than the second
اگر می خواهی بین دو بد یکی را برگزینی
بگذار انتخاب تو بر بدی که آشکار است تعلق بگیرد
نه بدی که پنهان است حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد پنهان

—————————

He brings disaster upon his nation who never sows a seed
or lays a brick or weaves a garment
but makes politics his occupation
بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کارد
آجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد٬
اما سیاست هم به معنای قدیمی خود و هم معنای جدید خود
را پیشه خود می سازد.

—————————–

Why repeat the old errors
if there are so many new errors to commit
وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد
چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

———————–

There are two things that are infinitive
Galaxies and stupidity of humans
which i have doubts about the first one
دو چیز است که انتهایی ندارد
کهکشان ها و حماقت بشر
که در اولی شک دارم

[ یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ ] [ 9:16 ] [ محمد الهي ]

آرزوهـاى مـردانه – Manly Ambitions

بيـشتر مردها دو آرزوى بزرگ دارند:

اول داشتن خانه،

دوم داشتن ماشين براى فرار از خانه.

: Most men have two great ambitions

first to own their own home

.and second to own a car so that can away from home

پيرى – Age

 

هر مرد همانقدر پير است كه احساس مى‌كند

و هر زن همان‌اندازه كه چهره‌اش نشان مى‌دهد.

a Man is as old as his feeling

.a Woman is as old as she looks

[ یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ ] [ 9:15 ] [ محمد الهي ]

Winner & Loser

                                     

وقتی برنده ای اشتباه میکند می گوید : اشتباه کردم .

اما بازنده میگوید : تقصیرمن نبود.

                                “.When a winner make a mistake says :”I was wrong

                                                     “.But a loser says :”It wasn’t my fault

برنده می گوید : بیا برای مشکل راه حلی پیدا کنیم .

بازنده میگوید : هیچکس راه حلی نمی داند.

                                                             ”.A winner says :”Let’s find out

                                                              .”A loser says :”Nobody knows

[ یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ ] [ 9:13 ] [ محمد الهي ]

Three things in life that are never certain.
سه چيز در زندگي پايدار نيستند.

-Dreams
روياها

-Success
موفقيت ها

-Fortune
شانس


Three things in life that,one gone never come back.
سه چيز در زندگي قابل برگشت نيستند.

-Time
زمان

-Words
کلمات

-Opportunity
موقعيت


Three things in life that can destroy a man/woman.
سه چيز در زندگي انسان را خراب مي کنند.

-Alcohl
الکل

-Pride
غرور

-Anger
عصبانيت


Three things that make a man/woman
سه چيز انسانها رو مي سازند.

-Hard work
کار سخت

-Sincerity
صدق و صفا

-Commitment
تعهد


Three things in life that are most valuable.
سه چيز د زندگي خيلي با ارزش هستند.

-Love
عشق

-Self-confidence
اعتماد به نفس

-Friends
دوستان


Three things in life that may never be lost.
سه چيز در زندگي هستند که نبايد از بين بروند.

-Peace
آرامش

-Hope
اميد

-Honesty
صداقت

[ دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ ] [ 14:33 ] [ محمد الهي ]
جملاتی زیبا برای یادگیری زبان

Easy is to get a place is someone's address book.
Difficult is to get a place in someone's heart.

در دفترچهءآدرس اشخاص جا داشتن آسان است.
در قلب آنها جا باز کردن مشکل است .

Easy is to judge the mistakes of others
Difficult is to recognize our own mistakes

قضاوت در بارهء اشتباه دیگران آسان است
تشخیص اشتباه خود مشکل است .

Easy is to talk without thinking
Difficult is to refrain the tongue

حرف زدن بدون فکر کردن آسان است .
گرفتن جلو زبان از حرف زدن مشکل است.

Easy is to hurt someone who loves us.
Difficult is to heal the wound...

اذیت کردن شخصی که ما رو دوست دارد آسان است.
التیام زخم دیگران مشکل است.

Easy is to forgive others
Difficult is to ask for forgiveness

عفو و بخشیدن دیگران آسان است .

طلب عفو كردن مشكل است

[ پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۸۸ ] [ 9:41 ] [ محمد الهي ]
 جملات زیبای انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی


عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

love is wide ocean that joins two shores

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن

life whithout love is none sense and goodness without love is impossible

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

عشق آن است که همه خواسته ها را برای او آرزو کنی

love is when you find yourself spending every wish on him

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

love is like a flower which blossoms whit trust

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

love is afraid of losing you

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

no matter what the question is love is the answer

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست

when you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough

زمانی که همه چیز افتاده است عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

love is the one thing that still stands when all else has fallen

عشق مثل هوایی است که استشمام می کنیم آن را نمی بینیم اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم و بدون ان خواهیم مرد

love is like the air we breathe it may not always be seen, but it is always felt and used and we will die without it 

[ چهارشنبه سوم تیر ۱۳۸۸ ] [ 17:41 ] [ محمد الهي ]
 

به نظر من اگر ما با  اعتماد به نفس و تلاش عمل کنیم نتیجه بسیار بهتری نسیبمان می شود . این جملات بسیار مهم می تواند نقش موثری در روحیه و شخصیت ما داشته باشند:

مسبب بسیاری از شکستها ، بی اعتقادی ، عدم اطمینان ، گرایش ناخودآگاه به شکست و نداشتن رغبت چندان به پیروزی است .

تفکری که حول موفقیت چرخ بزند باعث می شود که ذهن نقشه های موفقیت آمیز طرح کند .

دائما به خود گوشزد کنید که از آنچه تصور می کنید  بهتر هستید ، مردم موفق به هیچ وجه    خارق العاده نیستند، افراد موفق آدمهای معمولی هستند که از اعتماد به نفس برخوردارند .

هر چه که فرد موفق تر باشد کمتر به عذر و بهانه متوصل می شود . خود را در برابر عذر تراشی ها و بیماری شکست پذیری واکسینه کنید .

واقعیت دارد سخنانی را که به زبان می آوریم ، از ایمان و احساساتمان نشات می گیرد .

به مفهوم ایمان پی ببرید ،بدانید که ایمان جز اندیشه شما نیست ، بنابراین هر چه می اندیشید همان را خلق می کنید .

وقتی انسان از انجام دادن کاری می ترسد ، تنها راه نجات این است که کار را انجام دهد.

حس ناخودآگاه شما تنها آنچه را که می شنوید باور می کند نه حقیقت را.

مشخص کنید که در زندگی چه می خواهید و به دنبال آن می روید ، بر این انتظار نباشید که کسی آن را به شما  دهد ، در این صورت می باید خیلی انتظار بکشید .

هیچوقت خود را کم هوش و دیگران را باهوش تصور نکنید ، خودتان را دست کم نگیرید  به یاد داشته باشید که میزان هوش شما هیچ اهمیتی ندارد بلکه نوع استفاده از آن هوش مطرح است .

برای انجام هر کاری هنگامی دیر است که اجازه بدهید ذهنتان منفی بافی کند و فکر کند که دیگر دیر شده است .

ترس دشمن شماره یک موفقیت است ، ترس اجازه نمی دهد مردم از فرصتهایی که به آنها رو آورده است استفاده کنند .


[ سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ ] [ 20:20 ] [ محمد الهي ]

If you are poor, shun association with him  who measures men with the yardstick of riches.

اگر فقیر هستی اجتناب کن از کسی که آدم ها را با معیار ثروت می سنجد.

I prefer to be a dreamer among the humblest, 

 with visions to be realized, than lord among them

 without dreams and desires.

ترجیح می دهم گنگ خواب دیده ای باشم در میان بی چیز ترین آدم ها با آرزوهایی برای دست یافتن.

 دوست ندارم اربابی باشم در میان آنهایی که نه رویایی در سر دارند و نه آرزویی در دل.

Of life’s two chief prizes, beauty and truth,

 I found the first in a loving heart and the second in

 a laborer’s hand.

از دو موهبت بزرگ زندگی، زیبایی و حقیقت، اولی را در دلی پرمهر یافتم

و دومی را در دست کارگر.

 

برگرفته از کتاب "صدای بال برفی فرشتگان"

 شامل جملاتی عارفانه از جبران خلیل جبران


[ سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ ] [ 20:17 ] [ محمد الهي ]
The Beauty of a Woman

 

The The Beauty of a Woman

    

For attractive lips, speak words of kindness.

For lovely eyes, seek out the good in people.

For a slim figure, share your food with the hungry.

For beautiful hair, let a child run his or her fingers through it once a day.

For poise, walk with the knowledge that you never walk alone.

People, even more than things, have to be restored, renewed, revived, reclaimed and redeemed; never throw out anyone.

Remember, if you ever need a helping hand, you'll find one at the end of each of your arms.

As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.

The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure that she carries or the way she combs her hair.

The beauty of a woman must be seen from in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides.

The beauty of a woman is not in a facial mode but the true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives the passion that she shows. The beauty of a woman grows with the passing years .

 

 

 

[ سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ ] [ 19:33 ] [ محمد الهي ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ زبان انگليسي سرايان خوش آمديد.اميدوارم مطالب وبلاگ در يادگيري زبان انگليسي به شما كمك نمايد.اینجانب با توجه به اشتیاق و استقبال دانش آموزان شهرم به فراگیری زبان انگلیسی،اقدام به تاسیس آموزشگاه زبان انگلیسی اندیشه نمودم .امیدوارم بتوانم با همکاری دیگر دبیران و فارغ التحصیلان زبان انگلیسی شهرستان،نیازهای فراگیران را پاسخ دهیم.
موضوعات وب
امکانات وب